De Bouwshift

A Flemish Sustainable Urban Development Policy (Dutch website)

Bouwkansen voor de toekomst

In december 2019 heeft de Europese Commissie de Europese Green Deal voorgesteld, een strategie om van de Europese economie een meer duurzaam economisch model te maken, met als doel tegen 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. Het ultieme doel is hierbij tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Om voormelde doelstelling te bereiken wordt een reglementair beleidskader die focust op environmental, social and governance (ESG) opgezet en verfijnd. Daarbij worden eveneens diverse Europese initiatieven, zoals de Europese Natuurherstelwet goedgekeurd.

Aansluitend bij deze initiatieven wenst Vlaanderen een antwoord te bieden op de groeiende uitdagingen van stedelijke expansie en verlies van open ruimte.

De bouwshift is een belangrijk onderdeel van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen en vormt een cruciale stap in de toekomstige ontwikkeling van onze leefomgeving. Met de bouwshift wenst Vlaanderen tegen 2025 de bijkomende aansnijding van open ruimte te beperken tot 3ha per dag. Tegen 2040 streeft de Vlaamse overheid naar een duidelijk onderscheid tussen bebouwde en onbebouwde ruimte, waarbij er geen bijkomende open, onbebouwde ruimte meer mag worden aangesneden.

In onbebouwde gebieden zullen na 2040 derhalve geen nieuwe ontwikkelingen meer worden toegestaan en wordt hier aldus een bouwstop ingevoerd.

In bebouwde gebieden zal worden gestreefd naar een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Dit omvat het verhogen van het ruimtelijk rendement en het bevorderen van een betere verweving van verschillende functies, zoals wonen, werken, en recreatie, in dezelfde gebieden.

Dit alles heeft als uiteindelijk doel om Vlaanderen duurzamer en leefbaarder te maken, en om een evenwicht te vinden tussen economische groei en milieubescherming, zoals vastgelegd in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Om de bouwshift in de praktijk te brengen, zijn diverse wetgevende initiatieven en beleidskaders nodig. Op deze webpagina bieden we een praktische verkenning van de belangrijkste instrumenten, hun invloed op de huidige situatie, en geselecteerde juridische beslissingen en leerstukken die hiermee verband houden.

Portrait shot of Olivier Drooghmans of the Public Business Law team from PwC Legal

Het Instrumentendecreet

Het instrumentendecreet (gedeeltelijk in werking getreden) reikt de beleidsinstrumenten aan om de overgang van bebouwde naar onbebouwde ruimte te faciliteren binnen de ruimtelijke planning. Zij voorziet onder andere in de aanpassing van stedenbouwkundige lasten bij vergunningen en een verhoging van de planschadevergoeding en planbatenheffing in geval van bestemmingswijzigingen. 

Lees meer


Portrait shot of Els Empereur of the Public Business Law team from PwC Legal

Het Decreet Woonreservegebieden

Het decreet woonreservegebieden (in werking getreden) plaatst een stolp over de woonreservegebieden, waaronder woonuitbreidingsgebieden, waardoor een rechtstreekse ontwikkeling van deze gebieden niet langer mogelijk is. Het Decreet voorziet in een “vrijgavebesluit” om alsnog woonreservegebieden aan te snijden.           

Lees meer


Portrait shot of Ive Van Giel of the Public Business Law team from PwC Legal

Het Omgevingsbesluit

Het decreet omgevingsbesluit (in voorontwerp) komt tegemoet aan de lange procedureslagen in het omgevingsrecht en voorziet in een geïntegreerde procedure voor de vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan en vergunning.

Lees meer


Portrait shot of Olivier Drooghmans of the Public Business Law team from PwC Legal

Het Verzameldecreet

Het verzameldecreet (in ontwerp) beoogt een eenvoudiger juridisch kader voor de planologische compensatie (indien in een RUP bv. Bijkomende woon- of industriegebieden worden voorzien, zal minstens eenzelfde oppervlakte aan niet-gerealiseerde, slecht gelegen of overbodige harde bestemmingen moeten worden omgezet in zachte bestemmingen zoals bos-, natuur- of landbouwgebied) en de mogelijkheid zonevreemde functiewijzigingen te regulariseren.  Tevens wordt de afschaffing voorzien van de afwerkingsregel (deze regel biedt de mogelijkheid om onder vooorwaarden te bouwen tegen de wachtgevel van een bestaande woning) en de mogelijkheid voor gemeentes om een strengere vergunningsplicht op te leggen via verordeningen.

Lees meer

Geselecteerde Rechtspraak

In Vlaanderen staat de bouwshift centraal in het ruimtelijk beleid en richt het initiatief zich op een duurzamere ontwikkeling en behoud van open ruimte. Echter hebben diverse overheden reeds voor de nieuwe decretale ingrijpen getracht bij te dragen aan een positieve klimaatverandering. Hieronder wordt ingegaan op een selectie arresten die bijdragen aan of hun invloed hebben op de bouwshift.

PwC Legal's latest insights


Newsflashes:
 

Publications:

  • SMITS, A., VINCKE, J., Operating With Positive Impact: How to navigate ESG complexity, Lannoo, 2023, 214 p. (October 2023);
  • EMPEREUR, E., VEUCHELEN, K., Bevriezen van de woonbestemming in het Vlaamse Gewest: een meerwegenleer, TBO 2022, afl. 6, 348-355 (November 2022);
Follow us

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Contact us

Els Empereur

Els Empereur

Lawyer - Director, PwC Legal BV/SRL

Tel: +32 494 57 15 50

Olivier Drooghmans

Olivier Drooghmans

Lawyer - Senior Managing Associate, PwC Legal BV/SRL

Tel: +32 473 53 86 79

Hide